Kommunikatioun ass mei wei schwätzen


Objectives

Verbesserung der Kommunikation zwischen Fachpersonal und Kindern.  

Verbesserung der Beziehung zwischen Fachpersonal und Kindern. 

Die Fehler und « Fallen » in der Kommunikation zwischen Kindern und Erwachsenen erkennen und korrigieren. 

Contenus

Wéi kënne mer d’’Kommunikatioun mat Kanner verbesseren a sie besser verstoe léieren? 

Ab welchem Alter dürfen Kinder sich mitteilen? 

Müssen Erwachsene Kinder immer ernst nehmen? 

Was können Kinder bereits selbst entscheiden? 

Zuhören. 

Die Kunst des Fragenstellens. 

Für Kinder abstrakte Dinge konkretisieren. 

Schriftliche Kommunikation ohne Buchstaben. 

Kommunikation mit Hilfe geteilter Symbole. 

Vu wéi engem Alter un däerfe Kanner sech iwwerhaapt matdeelen? 

Mussen déi Erwuessen d’Kanner ëmmer eescht huelen? 

Wat kënne Kanner scho fir sech entscheeden? 

Nolauschteren 

D’’Konscht vum Froestellen 

Fir Kanner abstrakt Saache konkretiséieren 

Schrëftlech Kommunikatioun ouni Buchstawen 

Kommunikatioun mat Hëllef vu gemeinsame Symboler 

Méthodes

PowerPoint Präsentation 

Kleingruppenarbeit 

Kartenabfrage 

Spiele 

Diskussion 

  • Sur demande
  • Enfants scolarisés 4-12 ans
  • Luxembourgeois/Luxemburgisch
  • CRL-494