Formations

PE
Petite Enfance (0-4)
ES
Enfant Scolarisé (4-12)
JE
Jeunesse (+12)
INCL
Inclusion
PL
Plurilinguisme
Nom Domaine Langue Date Segment
Lecturer(s) Durée Prix*
Den Ëmgang mat Liewensmëttelallergien. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 12/10/2023 03:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Kauffmann Sally 2h --
Een Team leeden - Teamaarbecht fuerderen. Wat kann ech als Virgesetzten dozou bäi droen? Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 12/10/2023 03:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans Wirth Astrid 7h --
Gesond Ernierung an den SEAën: Module 1. Grondwëssen iwwert gesond Ernierung. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 16/10/2023 08:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Kauffmann Sally 4h --
Gesond Ernierung an den SEAën: Module 2. Entwécklung vum Iessverhalen. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 19/10/2023 08:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Ansiaux Carine 4h --
Gesond Ernierung an den SEAën: Module 3. Ëmsetzung vun enger gesonder Ernierung an der Praxis. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 25/10/2023 08:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Jacques Cédric 4h --
Eischt Hëllef Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 13/11/2023 02:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans 16h --
Sexuell Bildung liicht gemaach - Wat ass Sexuell Bildung an wéini soll se ugoen? - Methodeschen Workshop Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 14/11/2023 03:00 Enfants scolarisés 4-12 ans Esteves Kim, Wies Frank 7h --
Den Ëmgang mat Liewensmëttelallergien. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 16/11/2023 03:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Kauffmann Sally 2h --
D'Pubertéit / ech ginn Erwuessen - bei den Kanner - spezifesch fir den Cycle véier Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 27/11/2023 03:00 Enfants scolarisés 4-12 ans Katrin ZENGERLING, Frank WIES 7h --
Kanner an Jugendlecher stäerken! - Sexuell Bildung an der Aarbecht mat Kanner an Jugendlecher mat Geeschtlecher Beanträchtegung Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 04/12/2023 03:00 Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Zengelring Katrin, Michely Sandra 7h --
Bonnes pratiques d’hygiène – module SEA Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Enfants scolarisés 4-12 ans 3h --
Les enfants exposé à la violence domestique et la maltraitance Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans 3h --
Starke Strategien für schwierige Zeiten Das Basistraining für Entwicklung und Stärkung Ihrer Resilienz in der Arbeitswelt Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Enfants scolarisés 4-12 ans 14h --
MIT RESILIENZ ZU INNERER STÄRKE Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans 18h --
Fuersecherheetstraing - fir den Minibus/Klengtransporter Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans 8h --
Sexuell Erzéiung beim klengen Kand - spezifesch vun 0 bis 3 Joer Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Enfants scolarisés 4-12 ans 7h --
Workshop zur Prävention vor sexuellem Missbrauch - Kinder stark machen! Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Enfants scolarisés 4-12 ans 7h --
Den Ëmgang mat Liewensmëttelallergien. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans 2h --
Den Ëmgang mat Liewensmëttelallergien. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans 2h --
Krisenintervention! Ein Erzieher, ein Kind, ein Jugendlicher oder sonst jemand aus dem Umfeld der Institution verstirbt? Was tun? Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans, Soutien pédagogique 6h --