PE
Petite Enfance (0-4)
ES
Enfant Scolarisé (4-12)
JE
Jeunesse (+12)
INCL
Inclusion
PL
Plurilinguisme
Nom Domaine Langue Date Segment
Lecturer(s) Durée Prix*
„Power-voll Kids“ een suchtpreventiven Projet fir Kanner vun 3-12 Joer Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois/Luxemburgisch 13/04/2024 10:00 Enfants scolarisés 4-12 ans Block Manon, Zahles Nathalie 3h --
Ewéi schwätzen ech mat deenen Jonken an mat Kanner 10-12 Joer iwwert HIV Iwwerdrobar Sexuell Krankheeten (IST) Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois/Luxemburgisch 19/04/2024 02:30 Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Pedroso Claudia, Lamesch Nadja 6h --
A lass! Mir ginn aktiv! Wéi ee mat Jonken Projeten an der Gemeng entwéckelt an duerchféiert Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois/Luxemburgisch 25/04/2024 03:00 Jeunesse +12 ans Nadine Lepage, Nadia Michel, Zimmer Simon 12h --
Die pädagogische Haltung Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois/Luxemburgisch 03/05/2024 02:30 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans Patricia Tompers Formatrice 3h --
Den Ëmgang mat Liewensmëttelallergien. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois/Luxemburgisch 16/05/2024 03:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Kauffmann Sally 2h --
Wieso, weshalb, warum? - Suchtprävention Alter 6-12 Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois/Luxemburgisch 22/05/2024 07:00 Enfants scolarisés 4-12 ans Manon Block 4h --
Gesond Ernierung an den SEAën: Module 1. Grondwëssen iwwert gesond Ernierung. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois/Luxemburgisch 11/06/2024 02:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Kauffmann Sally 4h --
Soziale Kompetenzen spielend fördern - Kooperative Abenteuerspiele Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois/Luxemburgisch 12/06/2024 03:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Clees Kris 7h --
Gesond Ernierung an den SEAën: Module 2. Entwécklung vum Iessverhalen. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois/Luxemburgisch 13/06/2024 02:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Ansiaux Carine 4h --
Gesond Ernierung an den SEAën: Module 3. Ëmsetzung vun enger gesonder Ernierung an der Praxis. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois/Luxemburgisch 19/06/2024 02:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Jacques Cédric 4h --
Eischt Hëllef (0-4) 1er secours Luxembourgeois/Luxemburgisch 09/07/2024 02:30 Petite enfance 0-4 ans Linda Mayer, Joé Paulus 16h --
Einführung in die Pädagogik nach Emmi Pikler -Achtsame Pflege & Freie Bewegungsentwicklung Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois/Luxemburgisch 23/09/2024 03:00 Petite enfance 0-4 ans SCHMIT Véronique 6h --
Reinigen, Desinfizieren & Spülen (HACCP und gute Hygienepraktiken: Reinigung, Desinfektion und Spülen) Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois/Luxemburgisch 24/09/2024 02:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Letsch Laura 4h --
Reinigen, Desinfizieren & Spülen (HACCP und gute Hygienepraktiken: Reinigung, Desinfektion und Spülen) Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois/Luxemburgisch 24/09/2024 02:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Letsch Laura 4h --
Der nationale Bildungsrahmenplan und die Pädagogik nach Emmi Pikler Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois/Luxemburgisch 27/09/2024 02:30 Petite enfance 0-4 ans SCHMIT Véronique 6h --
Eischt Hëllef (0-4) 1er secours Luxembourgeois/Luxemburgisch 09/10/2024 02:30 Petite enfance 0-4 ans Romain Lemaire, Linda Mayer 16h --
Den Ëmgang mat Liewensmëttelallergien. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois/Luxemburgisch 15/10/2024 03:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Kauffmann Sally 2h --
Die pädagogische Haltung Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois/Luxemburgisch 16/10/2024 02:30 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans Sven Gorza 3h --
HACCP (HACCP und Gute Hygienepraxis: Gesetzliche Anforderungen und ihre Anwendung in Luxemburg) Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois/Luxemburgisch 12/11/2024 02:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Letsch Laura 6h --
Das freie Spiel nach Emmi Pikler- Spielentwicklung bei Kleinkindern Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois/Luxemburgisch 16/11/2024 02:30 Petite enfance 0-4 ans SCHMIT Véronique 4h 30mins --